+91 820-2521286
22
FEB
2019

Students who have scored above 90 in JEE mains 2019

abhiram98-67-copyAbhiram(98.67)

ramanath-96-58-copyRamanath(95.58)

sooraj96-11Sooraj(96.11)

romel95-57Romel(95.57)

abhishek94Abhishek (94)

shreya91-4Shreya(90.4)

akshay-pai91-93Akshay Pai(91.93)

rohan92-94 Rohan(92.94)

hemanth90-16 Hemanth(90.16)

henita91-3-copy Henita(91.3)

 

Leave a Reply

*

captcha *